Tutka

Julkaisutyyppien määrittelyt

Seuraavassa on määritelty Opetusministeriön julkaisutyyppiluokitusta mukaillen TUTKAssa käytössä olevat julkaisutyypit.

Julkaisut voidaan niiden käyttötarkoituksen mukaan karkeasti erottaa kuuteen ryhmään;

  1. julkaisut, jotka on tarkoitettu edistämään tiedettä sekä tuottamaan uutta tietoa (julkaisutyypit A-C),
  2. julkaisut, jotka ovat tarkoitettu levittämään tutkimukseen perustuvaa tietoa ammattiyhteisön käyttöön (julkaisutyyppi D),
  3. taiteellisen toiminnan tuloksena syntyvät esitykset tai vastaavat tapahtumaluontoiset julkiset tulokset (julkaisutyyppi F)
  4. julkaisut jotka levittävät tieteellistä ja ammatillista tietoa ympäröivään yhteiskuntaan (julkaisutyyppi E)
  5. muut korkeakoulujen tutkimustoiminnasta kertovat julkaisut, jotka poikkeavat muodoltaan edellisistä ryhmistä (julkaisutyypit H-I)
  6. Opinnäytteet (julkaisutyyppi G)

Julkaisut luokitellaan em. ryhmiin julkaisukanavien ja julkaisukanavien kohdeyleisön perusteella. Varsinkin tieteellisten julkaisujen ja ammatillisten julkaisujen osalta kohdeyleisöt saattavat olla osin samoja, lisäksi kummassakin ryhmässä julkaistut yksittäiset artikkelit saattavat olla hyvinkin samantyyppisiä. Selkeyden vuoksi ammatillisen julkaisun määritelmän yhteydessä on lueteltu muutama esimerkki ammattiyhteisölle suunnatusta julkaisusta. Poikkeuksen yllämainittuun muodostavat ammattilehdet, joissa julkaistaan myös vertaisarvioituja tieteellisiä artikkeleita. Mikäli ko. lehdet ovat luokiteltu julkaisufoorumin tasoille 1-3, niissä julkaistut vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit merkitään julkaisutyyppeihin A1 tai A2, huolimatta siitä, että ko. lehdet ovat ensisijaisesti suunnattu ammattiyhteisölle (esim. Duodecim, Suomen lääkärilehti). Muuten ko. lehtien artikkelit merkitään julkaisutyyppiin D1 (artikkeli ammattilehdessä).

Jos sisällöllisesti A-C-luokkaan kuuluvalla julkaisulla ei ole julkaisutyypin edellyttämiä ISBN/ISSN-koodeja, ne kirjataan D/E-luokkiin. Kukin julkaisu merkitään vain kerran, vaikka sillä olisikin useampi ilmestymismuoto (esim. sähköinen ja painettu).

Sähköinen julkaisu

Julkaisutyyppijaottelussa ei erotella sähköisiä julkaisuja muista julkaisumuodoista. Vain sähköisessä muodossa jaetuista dokumenteista (esim. verkkolehdet, -alustat) raportoitavien täytyy kuitenkin täyttää julkaisuille asetettavat yleiset kriteerit.

A Vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit

A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikauslehdessä

Luokkaan sisältyy mm.:

Esim I
"A cell spot microarray method for production of high density siRNA transfection microarrays".
http://dx.doi.org/10.1186/1471-2164-12-162

Esim II
"Terveysliikunnan lukutaidon yhteys vapaa-ajan liikunta-aktiivisuuteen ja fyysiseen kuntoon työikäisillä miehillä"
http://lts.fi/julkaisut/liikunta-ja-tiede/liikunta-ja-tiedelehti-12011/terveysliikunnan-lukutaidon-yhteys-vapaa

Luokkaan eivät yleisesti ottaen sisälly:

Esim: "Käsite "monityydyttymättömät rasvahapot" on johtanut harhaan",
http://kehittyvaelintarvike.fi/teemajutut/kasite-monityydyttymattomat-rasvahapot-on-johtanut-harhaan
-> Artikkeli ammattilehdessä (D1)

Huom! Julkaisutyyppi määräytyy julkaisukanavan mukaan. Jos esim. yksittäisen konferenssin artikkeleista muodostetaan lehden erikoisnumero, ne merkitään lehtiartikkeleiksi.

A2 Katsausartikkeli tieteellisessä aikauslehdessä

Luokkaan sisältyvät mm.:

Esim: "Metabolism of Ophthalmic Timolol: New Aspects of an Old Drug"
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1742-7843.2011.00694.x/abstract;jsessionid=CCE0E5284476BBA62BBE8CAA368E114A.d04t03

Luokkaan eivät yleisesti ottaen sisälly:

A3 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa

Luokkaan sisältyvät mm.:

Luokkaan eivät yleisesti ottaen sisälly:

A4 Artikkeli konferenssijulkaisussa

Luokkaan sisältyvät mm.:

Huom. julkaisutyyppi määräytyy julkaisukanavan mukaan. Jos esim. yksittäisen konferenssin artikkeleista muodostetaan lehtien erikoisnumero, ne merkitään lehtiartikkeleiksi.

Jos artikkeliin liittyvä konferenssi on yksittäinen tapahtuma (esim. juhlaseminaari), käytetään luokkaa A3 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa.

Esim: "Nuclear PDFs at NLO - status report and review of the EPS09 results"
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0375947411001199

Luokkaan eivät yleisesti ottaen sisälly:

Esim: Li TW, Jones PA. Methylation changes in early embryonic genes in cancer [abstract].
http://www.aacrmeetingabstracts.org/cgi/content/abstract/2006/1/7-c
-> Abstrakti, ei täydellinen kirjallinen versio (full paper)

B Vertaisarvioimattomat tieteelliset kirjoitukset

B1 Kirjoitus tieteellisessä aikakauslehdessä

Luokkaan sisältyvät mm.:

Luokkaan eivät yleisesti ottaen sisälly:

B2 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa

Luokkaan sisältyvät mm.:

Luokkaan eivät yleisesti ottaen sisälly:

B3 Vertaisarvioimaton artikkeli konferenssijulkaisussa

Huom. jos artikkeliin liittyvä konferenssi on yksittäinen tapahtuma, käytetään luokkaa B2 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa.

Luokkaan sisältyvät mm.:

Luokkaan eivät yleisesti ottaen sisälly:

C Tieteelliset kirjat (monografiat)

C1 Kustannettu tieteellinen erillisteos

Luokkaan sisältyvät mm.:

Luokkaan eivät yleisesti ottaen sisälly:

C2 Toimitettu kirja, kokoomateos, konferenssijulkaisu tai lehden erikoisnumero

Luokkaan sisältyvät mm.:

Esim. "New Alliances for Tourism, Conservation and Development in Eastern and Southern Africa".
http://www.acp-edulink.eu/sites/all/files/documents/docs/Book%20New%20Alliances%20for%20Tourism.pdf
-> Introduction: New Alliances –lukua ei ilmoiteta artikkelina, teos ilmoitetaan toimitettuna kirjana (luokka C2).

Luokkaan eivät yleisesti ottaen sisälly:

Esim. "Kohti sosiaalisesti kestävää hyvinvointia. Näkökulmia Pohjanmaalta".
http://www.uwasa.fi/materiaali/pdf/isbn_978-952-476-357-8.pdf
-> Pelkkä lyhyt esipuhe ilman omaa tieteellistä panosta. Kirjan artikkelit kuuluvat ryhmään A3 (artikkelit kokoomateoksissa). Teosta ei ilmoiteta toimitettuna kirjana.

D Ammattiyhteisölle suunnatut julkaisut

Ks. ammatillisen julkaisun määritelmä.

D1 Artikkeli ammattilehdessä

Luokkaan sisältyvät mm.:

Esim. I
"Perimä, käsittely ja pH-arvo vaikuttavat sianlihan laatuun"
http://kehittyvaelintarvike.fi/teemajutut/perima-kasittely-ja-ph-arvo-vaikuttavat-sianlihan-laatuun

Esim. II
"Onko probiooteista apua laihdutuksessa? : Suolistomikrobiston muokkaaminen kiehtoo lihavuustutkijoita"
https://tuhat.halvi.helsinki.fi/portal/fi/publications/onko-probiooteista-(e0be5026-9625-4699-bfa5-1f306e7a135d).html
-> Julkaistu julkaisufoorumiluokituksessa tasolle 1 luokitellussa Duodecim lehdessä, mutta artikkeli on pääkirjoitus, ei vertaisarvioitu artikkeli.

Luokkaan eivät yleisesti ottaen sisälly:

Esim. I
"Kuljettajan sairaus kuolonkolarien aiheuttajana"
https://tuhat.halvi.helsinki.fi/portal/fi/publications/kuljettajan-sairaus(bb2a2003-3f33-4de5-9b01-93739469b0fb).html
-> Julkaisufoorumitasolle 1 luokitellussa ammatillisessa lehdessä julkaistu vertaisarvioitu tieteellinen artikkeli. Merkitään luokkaan A1.

D2 Artikkeli ammatillisessa kokoomateoksessa (ml. toimittajan kirjoittama johdantoartikkeli)

Luokkaan sisältyvät mm.:

Luokkaan eivät yleisesti ottaen sisälly:

D3 Artikkeli ammatillisessa konferenssijulkaisussa

Huom. jos artikkeliin liittyvä konferenssi on yksittäinen tapahtuma, käytetään luokkaa D2 Artikkeli ammatillisessa kokoomateoksessa.

Luokkaan sisältyvät mm.:

Luokkaan eivät yleisesti ottaen sisälly:

Esim.
"A Place for Space - Pedagogy as a Bridge between Declarations and Realization"
http://www.eera-ecer.de/ecer-programmes/conference/6/contribution/16764/
-> Extended abstract, ei täydellinen kirjallinen versio (full paper).

D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys

Luokkaan sisältyvät mm.:

Esim I
"Linking an EU emission reduction target beyond 20 % to energy security in Central and Eastern Europe"
http://www.fiia.fi/en/publication/172/
-> Julkaisu ilmoitetaan yhtenä raporttina.

Esim II
"Yliopistojen rakenteellinen kehittäminen, akateemiset yhteisöt ja muutos RAKE-yhteishankkeen (2008– 2009) loppuraportti"
http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2010/liitteet/opm05.pdf?lang=fi
-> Julkaisu ilmoitetaan yhtenä raporttina, tekijät kootaan artikkeleista.

Esim III
"Towards Innovation Pedagogy – A new approach to teaching and learning for universities of applied sciences"
http://julkaisut.turkuamk.fi/isbn9789522161697.pdf
-> Kokoomateos, ilmoitetaan yhtenä raporttina.

Luokkaan eivät yleisesti ottaen sisälly:

Vain 2012-2013-julkaisujen osalta: Mikäli kokoomateoksena julkaistu D4-julkaisutyypin raportti koostuu useiden organisaatioiden tekijöistä, merkitään sen tiedot kokoomateoksen tavoin, eli yksittäiset artikkelit (myös esipuheet ja johdannot) merkitään erikseen julkaisutyyppiin D4.

D5 Ammatillinen kirja

Luokkaan sisältyvät mm.:

Luokkaan eivät yleisesti ottaen sisälly:

D6 Toimitettu ammatillinen teos

E Suurelle yleisölle suunnatut julkaisut

E1 Yleistajuinen artikkeli, sanomalehtiartikkeli

Luokkaan sisältyvät mm.:

Luokkaan eivät yleisesti ottaen sisälly:

E2 Yleistajuinen monografia

Luokkaan sisältyvät mm.:

Luokkaan eivät yleisesti ottaen sisälly:

E3 Toimitettu yleistajuinen teos

F Julkinen taiteellinen ja taideteollinen toiminta

F1 Julkaistu itsenäinen taiteellinen teos

Luokkaan sisältyvät mm.:

F2 Julkinen taiteellinen teoksen osatoteutus

F3 Ei-taiteellisen julkaisun taiteellinen osa

G Opinnäytteet

G3a Lisensiaatintyö JY:ssa

G3b Lisensiaatintyö muualla

G4a Monografiaväitöskirja JY:ssa

G4b Monografiaväitöskirja muualla

G5a Artikkeliväitöskirja

G5b Artikkeliväitöskirja

H Patentit ja keksintöilmoitukset

H1 Myönnetty patentti

Patentti on yhteiskunnan keksijälle myöntämä yksinoikeus keksinnön ammattimaiseen hyödyntämiseen, jonka vastineeksi keksijän on sallittava keksintönsä julkaiseminen. Patentin voi saada teollisesti käyttökelpoiseen keksintöön, joka on uusi ja eroaa olennaisesti aikaisemmista.

Ulkomaalaisista patenteista merkitään vain yksi myönnetty patentti per keksintö. Ts. eri alueille/maihin myönnettyjä patentteja ei merkitä erikseen.

H2 Keksintöilmoitus

Keksintöilmoituksella tarkoitetaan kirjallista ilmoitusta (keksintöilmoituslomake) korkeakoululle, joka keksijän on tehtävä viipymättä, kun hän on tehnyt korkeakoulukeksintölain (369/2006) soveltamisalaan kuuluvan keksinnön.

Keksintöilmoituksista ilmoitetaan erikseen seuraavat lukumäärät:

I Audiovisuaaliset aineistot ja tieto- ja viestintätekniset ohjelmat

I1 Audiovisuaalinen aineisto

Luokkaan sisältyvät mm.:

Luokkaan eivät yleisesti ottaen sisälly:

I2 Tieto- ja viestintätekniset ohjelma tai ohjelmisto

Luokkaan sisältyvät mm.:

Esim:
"TeamUP"
https://reseda.taik.fi/Taik/jsp/taik/Publication_Types.jsp?id=17111033

Luokkaan eivät yleisesti ottaen sisälly:

Seuraava aihe / Next topic

TUTKAn ohjesivusto, TUTKA-tuki, tutka-support@jyu.fi
Sivun osoite https://tutka.jyu.fi/help/osiot/julkaisut
Päivitetty 12.01.2016