Tutka

Osiot: Julkaisut

Julkaisut ovat TUTKAn suurin osa-alue.

On tärkeää, että tiedot julkaisuista tulevat rekisteriin mahdollisimman täydellisesti.

Kirjattavat julkaisutiedot kuuluvat OKM:n valtakunnalliseen yliopistojen tiedonkeruuseen. Esim. julkaisujen pakolliset kentät perustuvat tiedonkeruukäsikirjan julkaisuosion määrityksiin. Julkaisutiedot on siirretty vuosittain KOTA-tietokantaan ja vuodesta 2010 alkaen Vipunen-tilastopalvelussa. 2011 ja uudempien raportoitujen julkaisujen tiedot ovat selattavissa JUULI-julkaisutietoportaalissa.

Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisutiedonkeruu koskee tutkimus- ja kehittämistoiminnan seurannan kannalta merkittäviä julkaisuja. Tiedonkeruu ei kohdistu kaikkiin tutkimustoiminnasta syntyviin julkaisuihin. Tutkijat esimerkiksi pitävät esitelmiä, luentoja, esittelevät tutkimustaan tapahtumissa (esim. posterit) ja tiedotusvälineille sekä sähköisessä mediassa, mutta nämä esiintymiset ja tuotokset eivät kuulu OKM:n korkeakoulujen julkaisutiedonkeruuseen.

OKM:n tiedonkeruussa raportoitavien julkaisujen tulee täyttää seuraavat yleiset kriteerit (luokat A-E):

Lisätietoa: OKM:n julkaisutiedonkeruun ohjeistus tutkijoille.

Yliopiston henkilökunta ilmoittaa yliopiston / laitoksen nimissä julkaisemansa julkaisuista kirjastolle, joka syöttää julkaisutiedot keskitetysti TUTKAan. Julkaisuista ilmoitetaan julkaisutietolomakkeella tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen tutka-publications@jyu.fi..

Tutkijoita kehotetaan julkaisusta ilmoittamisen yhteydessä tallentamaan tutkimusartikkeliensa tiedostot (=final draft) avointa JYX-rinnakkaisjulkaisua varten. Avointa tallentamista edellytetään aina, kun se kustantajalupien puitteissa (=kirjasto tarkastaa) on mahdollista.

Kenen julkaisut kirjataan?

TUTKAan kirjataan kaikki JY:n henkilökunnan yliopiston / laitoksen nimissä julkaisemat OKM:n raportointikriteerien mukaiset julkaisut. Myös virallisen raportoinnin ulkopuolelle jääviä julkaisuja voidaan kirjata. Tutkija on vastuussa siitä, että kaikki hänen Jyväskylän yliopiston nimissä tehdyt julkaisunsa on ilmoitettu ajoissa kirjastolle TUTKA-kirjausta varten.

Julkaisutietokantaan (=OKM:lle raportoitavat ja rahoitusmallissa huomioitavat julkaisut) otetaan

Julkaisutietokantaan ei oteta

Ks. myös Jyväskylän yliopiston julkaisueettiset periaatteet.

Pre printit ja rinnakkaisjulkaisut

Julkaisujen kirjaamisessa vaativat erityishuomiota tilanteet, joissa julkaisusta on saatavilla pre print avoimessa arkistossa (esim. ArXiv) ennen varsinaista julkaisua (esim. lehdessä). Lisäksi julkaisu voi olla hyväksytty lehteen ja näkyvissä www-sivuilla pysyvällä osoitteella, mutta kaikkia viitetietoja ei ole vielä saatavilla (esim. lehden numero tai jopa julkaisuvuosi puuttuu).

Vielä (lehdessä tai konferenssissa ym.) ilmestymättömiä artikkeleita ei voida hyväksyä julkaisuksi TUTKAssa - siinäkään tapauksessa, että verkossa olisi artikkelista pre print avoimessa arkistossa (esim. ArXiv). Julkaisu voidaan hyväksyä vasta, kun varsinainen artikkeli on ilmestynyt. Tätä ennen "Ei vielä julkaistu"-rasti on pidettävä julkaisussa päällä, jos tietoja on kirjattu etukäteen.

Samasta artikkelista ei siis saa olla kahta julkaisumerkintää TUTKAssa, eikä tietueen julkaisutyyppiä pidä muuttaa hyväksynnän jälkeen. Avoimessa arkistossa oleva pre print-versio kannattaa kuitenkin mainita rinnakkaisjulkaisuna varsinaisen artikkelin tietojen merkinnän jälkeen.

Jos julkaisu on hyväksytty lehteen ja näkyvissä www:ssä pysyvällä URL:llä ja DOI:lla, mutta numerotietoa ei vielä ole, vielä tuntemattomat kentät voi jättää tyhjäksi, ja vuoteen merkitä nykyisen vuoden (artikkeli on mahdollista tallentaa JYX-julkaisuarkistoon, vaikka sitä ei olisi hyväksytty TUTKAssa). Kun viitetiedot päivittyvät, nämä tiedot tulee täydentää mahdollisimman nopeasti myös TUTKAan saman artikkelin tietoihin.

Vuodesta 2016 alkaen OKM-tiedonkeruussa A/C-tyyppisen julkaisun Pre printiä ei lasketa rinnakkaistallenteeksi, koska tälle versiolle ei ole tehty vertaisarviointia.

Julkaisun julkinen saatavuus

Joissakin konferensseissa konferenssiartikkelit jaetaan osallistujille muistitikuille tallennettuina. Tekstit tallennetaan alan tai korkeakoulun omaan julkaisuarkistoon. Mikäli julkaisija (konferenssin järjestäjä) ei julkaise konferenssijulkaisua siten, että artikkelit ovat kaikille saatavilla (mahdollisesti maksua vastaan), julkaisua ei katsota julkaistuksi. Tämä koskee myös niitä omille verkkosivuille tai julkaisuarkistoon talletettuja yksittäisiä julkaisuja, joilla on ISSN-tunnus.

Julkaisua ei myöskään ole julkaistu silloin, jos se on tallennettu ainoastaan tutkijan omille kotisivuille ja/tai yliopiston julkaisuarkistoon. Julkaisuarkisto (ellei julkaisuun liittyvä kirja kuulu esim. yliopiston omaan sähköiseen julkaisusarjaan) ei ole ministeriön tarkoittama julkaisukanava, vaan rinnakkaistallennuspaikka. Omille kotisivuille ladattu julkaisu luokitellaan omakustanteeksi, jotka eivät ministeriön mukaan myöskään ole raportoitavia julkaisuja.

Jos OKM:n kriteerien kannalta ei-julkinen konferenssiartikkeli tallennetaan julkaisusta ilmoittamisen yhteydessä avoimesti JYX-julkaisuarkistoon, se voidaan kirjata TUTKAssa ei-raportoitaviin julkaisuihin.

Julkaisujen hyväksyminen ja vastuuhenkilöt

Kirjaston vastuuhenkilöt (1.1.2008-31.3.2014 laitoksille nimetyt vastuuhenkilöt) tarkastavat ja hyväksyvät kaikki TUTKAan kirjatut julkaisut. Tutkija on vastuussa siitä, että TUTKAsta löytyy kaikki hänen julkaisunsa, jotka tehty JY:n nimissä. Vastuuhenkilö vastaa siitä, että TUTKAssa olevat tiedot on määritysten mukaan kirjattu.

TUTKAan kirjautuneena tutkija näkee yksittäisen julkaisun tietoja selatessaan, onko vastuuhenkilö jo hyväksynyt kyseisen julkaisun. Myös Omat tiedot -sivulla on eritelty hyväksyntää odottavat julkaisut. Raporteissa (myös YPJ) näkyvät vain julkaisut, jotka on hyväksytty.

Tutkijoiden ja vastuuhenkilöiden erimielisyydet ratkaisee Tutkimuksen tietojärjestelmien ohjausryhmä.

Julkaisujen syöttäminen

Julkaisuja siirretään Jyväskylän yliopiston kirjaston JYKDOK-järjestelmästä. Lue lisää

Julkaisut syötetään julkaisulomakkeella. Lomake sisältää seuraavat kentät:

Julkaisulomake, vaihe 1

Julkaisutyyppi

Ks. julkaisutyyppien tarkempi määrittely.

Ks. vanhojen julkaisutyyppien määrittely.

Julkaisutyypin vaihtoehtoja ovat

Julkaisutyyppi mukaan lajitellaan julkaisuja. Mm. valittu julkaisutyyppi vaikuttaa siihen, lasketaanko julkaisua KOTA-lukuihin.

Kenttä on pakollinen

Julkaisutyypin valinnan jälkeen näytetään vain tähän julkaisutyyppin liittyvät kentät.

Julkaisutyypin muuttaminen

Koska julkaisutyyppeihin kysytään erilaisia tietoja, tulee julkaisutyyppi vaihtaa seuraavasti.

  1. Muokkaus-lomakkeella vaihda ensin julkaisutyyppi listasta.
  2. Paina 'Vaihda julkaisutyyppi'-painiketta.
  3. Täytä uuteen julkaisutyyppiin liittyvät tiedot.

Lomakkeelle täytyy kertoa julkaisutyypin muutoksesta painiketta painamalla.

Julkaisulomake, vaihe 2

Julkaisu on..

Jos julkaisutyypiksi on valittu C2 ("Toimitettu kirja, kokoomateos, konferenssijulkaisu tai lehden erikoisnumero") kysytään, onko kyseessä kirja vai lehden erikoisnumero. Vaikuttaa siihen vaaditaanko ISBN:ää tai ISSN:ää.

Julkaisun/ artikkelin nimi

Kenttään kirjataan julkaisun tai kirjan nimi, artikkelin otsikko tai vastaava.

Esimerkiksi kaikissa raporteissa näytetään tämä nimi.

Jos kyseessä on artikkeli, kirjataan vain artikkelin nimi.

Kenttä on pakollinen

Aikakaus- tai sanomalehden nimi

Lehden nimi mahdollisimman täydellisenä (kokonaan auki kirjoitettuna, ei lyhenteitä esim. British Medical Jounrla, ei BMJ). Lehden nimessä ei saa olla ylimääräisiä sanoja tai merkkejä, esim. teemanumeron nimeä.

Täytetään vain jos kyseessä on artikkeli lehdessä tai aikakausjulkaisussa.

Kenttä on pakollinen julkaisutyypeillä A1, A2, A4, B1, B3, D1, D3, E1.

Lehti on open access -tyylinen

Open access tarkoittaa yleisellä tasolla, että julkaisun voi ladata ja lukea internetin kautta ilman korvausta ja jakaa sitä edelleen ei-kaupallisissa tarkoituksissa ilman rajoituksia tai maksuja. Open access - julkaisu ei tarkoita tilausmaksullisten julkaisujen open access -kopioita, jotka ovat luettavissa esim. tutkimusorganisaatioiden digitaalisissa arkistopalveluissa.

TUTKAssa Open Access -lehdessä tai sarjassa ilmestyneen julkaisun tulee olla vapaasti saatavilla heti ilman embargo-aikaa.

DOAJ.org:ssa on listatty open access -tyylisiä lehtiä.

Lisätietoa: https://openscience.jyu.fi/fi/avoin-julkaiseminen.

Tyhjäksi jätettäessä kentän arvoksi asetetaan automaattisesti "Ei".

Lehden volyymi (vuosikerta), sanomalehdestä päivämäärä

Lehden volyymi tai vuosikerta arabialaisena numerona.

Huom! Sanomalehdistä merkitään vain päivämäärä tähän, eikä numero-kenttään tarvitse merkitä mitään.

Täytetään vain jos kyseessä on artikkeli lehdessä tai aikakausjulkaisussa.

Kenttä on pakollinen julkaisutyypeillä A1, A2, A4, B1, B3, D1, D3, E1.

Lehden numero

Juokseva numero.

Täytetään vain jos kyseessä on artikkeli lehdessä tai aikakausjulkaisussa.

Kenttä on pakollinen julkaisutyypeillä A1, A2, A4, B1, B3, D1, D3.

Kokoomateoksen tai sarjajulkaisun nimi

Jos kyseessä on konferenssi(kokous)julkaisu, konferenssin tai kokouksen nimi, aika ja paikka on kirjoitettava kokonaan, koska ne ovat tärkeää tietoa julkaisun etsijälle.

Täytetään vain jos kyseessä on artikkeli kokoomateoksessa.

Kenttä on pakollinen julkaisutyypeillä A3, B2, D2.

Huom. julkaisutyyppiin D4 (Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys) voidaan merkitä sekä kokoomateoksia että niiden osia (edellyttäen, että tutkimusraportissa on kirjoittajia monesta organisaatiosta). Kenttä täytetään julkaisutyypillä D4 vain, jos julkaisu on tutkimusraportin osa.

Konferenssin vakiintunut nimi

Konferenssin vakiintunut nimi (=konferenssisarjan nimi) ilman järjestys- tai vuosilukua ja kirjainlyhennettä (pl. mahdollinen konferenssin nimen osana oleva järjestäjälyhenne, esim. IEEE, ACM - tarkka muoto määrittyy Julkaisufoorumin mukaan). Esim. "International Conference on Machine Learning". Huom. jos konferenssin proceedingsit julkaistaan omassa nimetyssä ja ISSN:llä varustetussa sarjassaan, konferenssisarjan nimi on sama kuin sarjan nimi (esim. IEEE International Conference on Image Processing). Näin ei kuitenkaan välttämättä ole (esim. Lecture Notes in Computer Science -sarjassa julkaistaan useiden eri konferenssien proceedingseja).

Huom. Jos seminaarilla, konferenssilla tms. ei ole vakiintunutta nimeä, vaan kyseessä on yksittäinen tapahtuma, julkaisun tyypiksi merkitään artikkeli kokoomateoksessa (A3, B2 tai D2).

Kenttä on pakollinen julkaisutyypeillä A4, B3, D3.

Kenttä vaikuttaa julkaisun Julkaisufoorumi-luokitukseen ja tulee olla kirjoitettuna samassa muodossa kuin Julkaisufoorumissa (ks. haku).

Julkaisuvuosi

Julkaisuvuosi tarkoittaa vuotta jolloin julkaisu on julkaistu ensimmäistä kertaa versiona, jossa on lehden täydelliset viittaustiedot (volyymi, numero, sivunumerot). Lehtiartikkelin verkkoversio ja painettu versio voivat ilmestyä eri vuonna. Julkaisuvuosi on yleisesti näkyvissä julkaisussa. Mikäli näin ei ole (esim. osa sähköisesti julkaistusta materiaalista), niin julkaisuvuosi täytyy voida todentaa julkaisijan toimesta. Julkaisuvuosi tarkoittaa julkaisuun merkittyä julkaisuvuotta, joka saattaa olla eri kuin minä vuonna julkaisu on fyysisesti tai sähköisesti saatavilla.

Julkaisu voidaan julkaista A) vain elektronisessa muodossa (online only), B) elektronisessa ja painetussa muodossa sekä C) vain painetussa muodossa. Tieteelliset aikakauslehdet julkaisevat usein hyväksyttyjä ja vertaisarvioituja artikkeleita sähköisessä muodossa (online first, publish ahead of print, jne) ennen artikkelin sisältävän lehden julkaisua. Usein näillä versioilla on eri julkaisuvuosi. Julkaisun saa kirjata TUTKAan kuitenkin vain kerran vaikka julkaisuvuosi olisikin eri.

Lue myös sähköisistä julkaisuista.

Kenttä on pakollinen.

Artikkelin sivut

Niiden sivujen numerot, joilla kyseinen artikkeli on (ei vain alkusivu, vaan esim. 234 – 236). Jos sivunumeroita ei ole vielä tiedossa, artikkelia ei vielä tallenneta. Mikäli julkaisu on verkkosivu, sivuja ei merkitä. Verkkojulkaisuista merkitään sivut vain jos ne ovat julkaisussa. Yleensä näin on pdf-muotoisissa julkaisuissa tai täysin sähköisissä lehdissä.

Täytetään vain jos kyseessä on artikkeli.

Kenttä on pakollinen julkaisutyypeillä A1, A2, A4, B1, B3, D1, D3, E1.

Artikkelinumero

Osa tieteellisistä aikakauslehdistä käyttää artikkelinumeroa. Ilmoitetaan siinä muodossa kun se on julkaisussa. Artikkelinumeroon tulee kiinnittää erityistä huomiota, jos julkaisussa ei ole sivunumeroita.

Sivumäärä

Teoksen sivumäärä. Kirjoissa kokonaissivumäärä on aina tallennettava. Mikäli teoksen alkuosa on numeroitu eritavalla, riittää sivumääräksi teoksen viimeisen sivun sivunumero. Mikäli julkaisu on verkkosivu, sivumäärää ei merkitä. Pdf-muotoisten (tai niihin verrattavien) sivutettujen verkkojulkaisujen sivumäärä merkitään.

ISBN

Kansainvälinen kirjan tunnus (International Standard Book Number) (13 merkkiä esim. 978-951-39-1437-2, jossa 978 on etuliite, 951 maatunnus, 39 kustantajatunnus, 1437 juokseva numero ja 2 tarkistusnumero).

Ennen 1.1.2007 oli käytössä 10-merkkinen ISBN-tunnus.

Lisätietoja kansalliskirjaston sivuilta.

Kenttä on pakollinen julkaisutyypeillä A3, B2, C1, C2 (kirjat), D2, D5, E2.

Kenttä vaikuttaa julkaisun Julkaisufoorumi-luokitukseen (ellei tasoluokitusta löydy ISSN:n tai sarjan perusteella) ja tulee olla kirjoitettuna samassa muodossa kuin Julkaisufoorumissa (ks. haku).

Sarjan nimi

Jos kirja tai artikkelin pääteos on julkaistu jossakin sarjassa, sarjan nimi ja mahdollisen alasarja (esim. Turun yliopiston julkaisuja. Sarja A) merkitään tähän.

Kenttä ei ole pakollinen.

Kenttä vaikuttaa julkaisun Julkaisufoorumi-luokitukseen ja tulee olla kirjoitettuna samassa muodossa kuin Julkaisufoorumissa (ks. haku).

Sarjan osan numero

Mikäli numerointi alkaa vuosittain alusta, merkitään esim. 1/2004, muutoin pelkkä numero. D4-luokassa voidaan käyttää myös julkaisijan antamaa organisaatiokohtaista raporttinumeroa, ellei varsinaista julkaisusarjaa ole.

ISSN

Lehden/sarjan/vuosikirjan kansainvälinen standardinumero (International Standard Serial Number) (8-numeroinen esim. 0357-1440)

ISSN on jatkuvasti ilmestyvän tekstijulkaisun kansainvälinen tunnus. Sen avulla tietty lehti, sarja tai muu jatkuva julkaisu voidaan yksiselitteisesti erottaa muista, jopa samannimisistä julkaisuista. ISSN-tunnus auttaa tunnistamaan ja löytämään julkaisun tietojärjestelmistä.

Lehden tai sarjan ISSN-numero ilmoitetaan ensisijaisesti painetun version mukaisesti. Jos lehdellä ei ole painettua versiota tai jos artikkeli ilmestyy ainoastaan lehden elektronisessa versiossa, voidaan käyttää elektronisen version ISSN-numeroa. Kirjataan vain yksi ISSN-numero, vaikka lehdellä tai sarjalla olisi useita ISSN-numeroita.

Kenttä on pakollinen julkaisutyypeillä A1, A2, B1, C2 (lehtien erikoisnumerot), D1, D3, E1, ja tulee merkitä muillekin sarjajulkaisuille, jos se on olemassa.

Lisätietoja kansalliskirjaston sivuilta.

Kenttä vaikuttaa julkaisun Julkaisufoorumi-luokitukseen ja tulee olla kirjoitettuna samassa muodossa kuin Julkaisufoorumissa (ks. haku).

Sarja on open access -tyylinen

Valitse "kyllä", jos sarja on open access -tyylinen. Merkintä edellyttää, että sarjan kaikki kappaleet ovat avoimesti saatavilla.

Katso "Lehti on open access -tyylinen".

Painos

Edition. Merkitään vain 2. painoksesta eteenpäin esim. 2., täyd. p. Huom! Ei tarkoita painosmäärää.

Kustantaja

Julkaisulla täytyy olla aina ulkopuolinen julkaisija, eli tekijän itsensä kustantamia omakustanteita ei saa kirjata TUTKAan.

Jos kustantajia on useita, ne voidaan erotella puolipisteellä.

Kenttä on pakollinen julkaisutyypeillä A3, B2, C1, C2, D2, D5, E2.

Kenttä vaikuttaa julkaisun Julkaisufoorumi-luokitukseen (ellei tasoluokitusta löydy ISSN:n tai sarjan perusteella) ja tulee olla kirjoitettuna samassa muodossa kuin Julkaisufoorumissa (ks. haku).

Kustantajan kotipaikka

Julkaisun kustantajan nimen yhteydessä ilmoitettu paikkakunta tai paikkakunnat.

Jos kustantajana on monikansallinen yritys, jonka kotipaikaksi on merkitty esim. New York - Paris - Tokyo, merkitään vain ensimmäinen.

Asiasanat suomeksi tai englanniksi

Kenttään kirjataan julkaisun asiasanat pilkulla eroteltuina.

Asiasanoja käytetään JY tutkii -osiossa.

Julkaisujen asiasanoitus helpottaa käyttäjää julkaisun jäljittämisessä.

Asiasanat täytyy syöttää vähintään joko suomeksi tai englanniksi, mieluiten kuitenkin molemmilla kielillä

Julkaisun pysyvä verkko-osoite

Mikäli julkaisu on saatavilla elektronisessa muodossa verkossa, merkitään URL-osoite eli www-osoite mikäli mahdollista esim. julkaisu / artikkelikohtaisena. HUOM! Testaa aina antamasi verkko-osoitteen toimivuus verkossa.

Käytä verkko-osoitteesta mahdollisimman pysyvää muotoa. Esim. tieteellisissä kirjastoissa tai julkaisuarkistoissa pysyvä linkki osoittaa useimmiten julkaisun metatietoihin, ei varsinaiseen pdf-tiedostoon. Esim. jos verkkojulkaisulla on URN tai DOI, verkko-osoite kannattaa muodostaa näiden pohjalta. Joihinkin julkaisuihin on merkitty suoraan suositeltava viittausosoite.

DOI

DOI (Digital Object Identifier) on pysyvä tunniste, joka annetaan elektronisille asiakirjoille, teksteille, kuville, äänelle, videoille tai ohjelmistoille. Jos DOI on olemassa, se on merkitty yleensä julkaisuun tai julkaisuun liittyvään www-sivuun.

Jos julkaisulla on DOI, se tulee ehdottomasti merkitä. DOI:n avulla esim. hyväksyttyjen lehtiartikkelien tunnistaminen helpottuu, jos lehdelle ei ole vielä kiinnitetty numeroa. Lisäksi DOI-tunniste on useimmiten tavallista verkko-osoitetta pysyvämpää tietoa. DOI:n avulla voidaan myös hakea julkaisun viitetietoja (esim. CrossRef.

Esimerkki DOI-tunnisteen muodosta: 10.1000/182. Usein käytetään selkeyden vuoksi etuliitettä "doi:", esimerkiksi "doi:10.1000/182". DOIn osoittama www-sivu voidaan hakea muodossa http://dx.doi.org/10.1000/182. TUTKAn DOI-kenttään merkitään vain DOI-tunniste, ei doi:etuliitettä tai dx.doi.org-osoitetta.

Lisätietoja

Lisätietoja julkaisusta. Ennen hyväksymistä kenttään voi kirjoittaa esim. perusteluja julkaisuluokasta tai mahdollisista puutteista pakollisissa tiedoissa. Julkaisun hyväksymisen jälkeen kentän tiedot näkyvät kaikille muiden metatietojen mukana.

Ei ole vielä julkaistu

Jos julkaisu on hyväksytty julkaistavaksi tai se on painossa, tulee tähän kohtaan laittaa ruksi.

Jos siis julkaisu ei ole paperilla vielä ilmestynyt (poikkeuksena vain verkossa julkaistavat), sitä ei ole julkaistu.

Jos julkaisu on 'online early' eli ennen paperilla ilmestymistä se on jo verkossa, ei sitä ole julkaistu ennen kuin paperinen versio on ilmestynyt.

Tämän kentän pääasiallinen tarkoitus on olla avuksi julkaisuja hyväksyville vastuuhenkilölle. Vastuuhenkilöt eivät voi hyväksyä julkaisua, jos tässä kentässä on ruksi. Vain vastuuhenkilön hyväksymät julkaisut näkyvät raporteissa ja YPJ-tiedoissa.

Julkaisulomake, vaihe 3

Tekijät

Julkaisun tekijät lisätään kahdella eri tavalla. Se, kumpaa tapaa käytetään, riippuu siitä onko tekijä Jyväskylän yliopiston henkilökuntaa eli onko hänellä TUTKA-tunnus.

Jos tekijä on yliopiston henkilökuntaa, valitaan ensin laitos jolla henkilö on. Tämän jälkeen klikataan -> -painiketta (näytä henkilöt), jonka jälkeen kyseisen laitoksen henkilöt saadaan näkyviin oikean puolen valikkoon (valitse henkilöt). Henkilö valitaan tästä listasta. Jos samalla listalla on useampia henkilöitä, jotka ovat julkaisun tekijöitä, voi heidät poimia kerralla ctrl-painikkeen avulla. Lopuksi painetaan lisää-painiketta.

Jos henkilöä ei löydy laitoksen listoilta, ota yhteyttä laitoksen pääkäyttäjään niin hän tekee päätöksen, lisätäänkö henkilö TUTKAan.

Se, miltä laitokselta tekijät valitaan, ei vaikuta siihen, mille laitokselle koko julkaisu kuuluu. Koko julkaisun laitokset valitaan lomakkeen loppupuolelta laitos-kentästä.

Jos henkilö ei ole Jyväskylän yliopiston henkilökuntaa tai hänellä ei ole TUTKA-tunnusta, lisätään hänet 'muut'-kentän kautta. Kenttään kirjataan henkilöt pilkulla eroteltuina muodossa etunimi sukunimi. Tämän jälkeen painetaan lisää-painiketta.

Tekijät poistetaan nimen perässä olevan poista-painikkeen avulla.

Tekijöiden järjestystä voi muuttaa kirjoittamalla uusi järjestysnumero (ilman pistettä) henkilön nimen edessä olevaan kenttään ja painamalla 'päivitä järjestys'-painiketta.

Kuva julkaisulomakkeelta tekijöiden järjestämisestä

Jos julkaisun julkaisutyyppi on toimitettu julkaisu, ei julkaisuun tule liittää tekijöitä.

Kirjoittajien kokonaismäärä täytetään vain, jos kirjoittajia on yli 20.

Jos tekijöitä on yli 50, riittää merkintä "50". Mikäli julkaisujen tekijöinä on ryhmiä, niin ryhmien jäsenet lasketaan mukaan tekijöiksi tieteenalan vakiintuneen käytännön tai tutkimusryhmien sopimusten mukaan.

Kuinka saan nimeni tekijäksi/toimittajaksi jonkun muun viemään julkaisuun?

Et itse mitenkään. Julkaisua saa muokata vain sen TUTKAan vienyt henkilö, julkaisuun liitetyt tekijät ja toimittajat tai julkaisun laitosten laitospääkäyttäjät. Ota yhteyttä näihin henkilöihin ja pyydä heitä lisäämään sinut tekijäksi tai toimittajaksi, niin pääset sen jälkeen muokkaamaan julkaisun tietoja.

Toimittajat

Toimittajien lisäämisessä käytetään samaa teknistä käytäntöä kuin tekijöissäkin.

Jos julkaisun julkaisutyyppi on Artikkeli lehdessä/aikakausjulkaisussa, ei julkaisuun merkitä toimittajia. Jos julkaisu on kokoomateosartikkelit, ovat toimittajat suositeltava tieto.

Luokittelutiedot

Julkaisulomake, vaihe 4

JY:n tutkijoiden julkaisun aikaiset laitokset

Listasta tulee valita kaikki Jyväskylän yliopiston tekijöiden julkaisuajankohdan laitokset. Jos julkaisu kuuluu useammalle laitokselle, voi laitos-valikosta valita useampia laitoksia ctrl-painikkeen avulla.

Toimittajien laitokset merkitään vain jos julkaisun tyyppi on toimitettu julkaisu tai kokoomateos.

Kenttä on pakollinen.

JY:n tutkijoiden julkaisun aikaiset oppiaineet / osastot

Kun julkaisu yhdistetään oppiaineeseen tai osastoon, voidaan TUTKAssa raporttien avulla suorittaa oppiainekohtaisia tai osastokohtaisia hakuja.

Ctrl-painikkeen avulla voit valita useampia.

Jos listasta puuttuu oppiaine tai osasto, ota yhteyttä ko. laitoksen laitospääkäyttäjään.

Kenttä ei ole pakollinen.

JY:n tutkijoiden julkaisun aikaiset tutkimusyksiköt

Jos julkaisu kuuluu jonkun tutkimusyksikön alle, valitaan tästä kyseinen tutkimusyksikkö. Useampia tutkimusyksiköitä voi valita ctrl-painikkeen avulla.

Jos listasta puuttuu tutkimusyksikkö, ota yhteyttä TUTKAn kehittäjiin.

Kenttä ei ole pakollinen.

Tieteenala

Julkaisun sisällöllinen tieteenala eli tutkijan tai tutkijoiden näkökulma julkaisuun.

Tieteenalaluokitus on Tilastokeskuksen OECD:n ns. FOS-luokituksesta laatima kansallinen versio. Tarkemmat kuvaukset tieteenalaluokista.

Kenttä on pakollinen vuonna 2010 tai sen jälkeen julkaistuissa julkaisuissa.

Jotkut laitokset ovat linjanneet pääsääntöisesti käytettävän tieteenalan.

Julkaisumaa

Vuodesta 2011 eteenpäin kenttään merkitään yksi julkaisumaa, joka valitaan listasta.

Jos julkaisu on julkaistu ennen vuotta 2011, listassa on maiden lisäksi seuraavat:

Mikäli varsinainen julkaisumaa on tiedossa, tulee se merkitä. Mikäli kustantajalla tai julkaisijalla ei ole kotipaikkaa ja siten julkaisulla ei ole julkaisumaata, valitse "Ei tiedossa".

Verkkojulkaisujen julkaisumaa tulee verkkosivuston omistajan mukaan. Jos verkkojulkaisu on suomalaisilla sivuilla, on julkaisumaa Suomi.

Jos julkaisu julkaistaan sekä paperisena että verkossa, on TUTKAssa paperinen aina ensisijainen ja julkaisumaaksi laitetaan painetun lehden julkaisumaa (joka on mahdollisesti kustantajan julkaisumaa). Jos julkaisu on julkaistu vain verkossa, on julkaisumaana verkkosivun omistajan kotimaa. Eli jos on julkaistu lehden omilla www-sivuilla, niin julkaisumaa on lehden kotimaa.

Tietoa käytetään KOTA-luokittelussa.

Kenttä on pakollinen.

Kansainvälinen

Kotimainen julkaisu tarkoittaa julkaisua, jonka julkaisija on suomalainen tai se on ensisijaisesti julkaistu Suomessa. Kansainvälinen julkaisu tarkoittaa julkaisua, jonka julkaisija on ei-suomalainen tai se on ensijaisesti julkaistu muualla kuin Suomessa.

Julkaisu voi olla kansainvälinen riippumatta siitä missä se on julkaistu.

Verkkojulkaisut eivät ole aina kansainvälisiä. Kansainvälisyys riippuu lukijakunnasta, kohderyhmästä.

Huom. yliopistojen tiedonkeruussa (KOTA) kansainvälisyys määritellään julkaisumaan perusteella, vaikka kohderyhmä olisi kansainvälinen.

Kenttä on pakollinen.

Kansainvälinen yhteisjulkaisu

Kuva yhteisjulkaisukentistä

Kansainvälinen yhteisjulkaisu tarkoittaa sitä, että tekijöissä on vähintään yksi muun kuin suomalaisen organisaation palveluksessa oleva henkilö. Jos henkilö on palvelussuhteessa sekä suomalaiseen että ulkomaalaiseen organisaatioon ja on merkinnyt julkaisuun affiliaatiokseen molemmat, katsotaan julkaisu kansainväliseksi yhteisjulkaisuksi.

Kenttä on pakollinen vuoden 2011 ja sitä uudemmissa julkaisuissa.

Vuoden 2013 julkaisuista eteenpäin kentän lisätiedoissa on kuvattava merkittävimmät ulkomaiset organisaatiot, joihin kuuluvien henkilöiden kanssa julkaisua on kirjoitettu yhteistyössä. Lisätietoihin merkitään vain pääorganisaatiot (esim. yliopisto tai yritys), ei aliorganisaatioita (yliopiston laitos, yrityksen osasto) tms. Pääsääntöisesti käytetään organisaatioiden koko nimiä lyhenteiden sijaan (vakiintuneen lyhenteen voi merkitä koko nimen jälkeen).

Kansallinen yhteisjulkaisu

Kansallinen yhteisjulkaisu tarkoittaa sitä, että tekijöissä on vähintään yksi muun suomalaisen organisaation palveluksessa oleva henkilö. Jos henkilö on palvelussuhteessa useampaan suomalaiseen organisaatioon ja on merkinnyt julkaisuun affiliaatiokseen molemmat, katsotaan julkaisu kansalliseksi yhteisjulkaisuksi.

Julkaiseminen julkaisussa, jossa toimittaja tulee toisesta organisaatiosta, ei vielä tarkoita yhteisjulkaisua toisen organisaation kanssa.

Kenttä on pakollinen vuoden 2013 ja sitä uudemmissa julkaisuissa.

Kentän lisätiedoissa on kuvattava merkittävimmät kotimaiset organisaatiot, joihin kuuluvien henkilöiden kanssa julkaisua on kirjoitettu yhteistyössä. Erityistä huomiota on kiinnitettävä muiden suomalaisten yliopistojen ja korkeakoulujen merkintään. Lisätietoihin merkitään vain pääorganisaatiot (esim. yliopisto tai yritys), ei aliorganisaatioita (yliopiston laitos, yrityksen osasto) tms. Pääsääntöisesti käytetään organisaatioiden koko nimiä lyhenteiden sijaan (vakiintuneen lyhenteen voi merkitä koko nimen jälkeen).

Mikäli kirjoittaja on vapaa tutkija eli hän ei edusta tutkimustoiminnassaan mitään organisaatiota, merkitään julkaisu kansalliseksi yhteisjulkaisuksi, valitaan että kirjoittaja on "kolmannelta sektorilta" ja kirjoitetaan sen alla olevaan kenttään "Vapaa tutkija".

Kielet

Julkaisun pääkieli.

Mahdollisuus valita useita kieliä. Kenttä on pakollinen.

Onko jo rinnakkaisjulkaistu?

Valitse "kyllä", jos julkaisu on rinnakkaisjulkaistu esim. Jyväskylän yliopiston digitaalisessa julkaisuarkistossa JYX:ssä tai muussa avoimessa julkaisuarkistossa.

Rinnakkaisjulkaiseminen on prosessi, jossa aiemmin toisaalla (esim. tieteellisissä painetuissa lehdissä) julkaistu artikkeli saatetaan vapaaseen verkkokäyttöön esimerkiksi oman organisaation avoimen julkaisuarkiston kautta.

Rinnakkaistallennettu versio julkaisusta voi olla joko ns. kustantajan versio tai tutkijan oma viimeinen (vertaisarvioitu) versio ja se voi olla saatavissa välittömästi tai kustantajan määrittämän kohtuullisen mittaisen (esim. puoli vuotta) embargoajan jälkeen.

Julkaisun elektroninen versio voidaan tulkita suoraan rinnakkaistallennetuksi, jos julkaisupaikka on avoin julkaisuarkisto, eikä kenttiä "lehti/sarja on open access -tyylinen" voida käyttää. Tällöin samaa verkko-osoitetta voidaan käyttää sekä julkaisun "varsinaisena" verkko-osoitteena että rinnakkaisjulkaisun verkko-osoitteena. Tällaisia ovat monet JY:n omissa sarjoissa julkaisut kirjat.

Kenttä on pakollinen.

Jos julkaisu on rinnakkaisjulkaistu, tulee tapa antaa. Vaihtoehdot ovat:

Rinnakkaisjulkaisun verkko-osoite

Suora www-osoite rinnakkaisjulkaistuun versioon julkaisusta.

Ehdottomasti täytettävä, jos julkaisu on rinnakkaisjulkaistu. Jos julkaisu on rinnakkaistallennettu useissa eri julkaisuarkistoissa, käytetään tässä ensisijaisesti JYXissä olevaa osoitetta.

Jos rinnakkaistallennettu versio on pre print (=vertaisarvioimaton versio A-luokkaan kuuluvasta artikkelista), tämä voidaan merkitä omalla rastillaan www-osoitteen yhteydessä. Vuoden 2016 alusta voimaan tullut OKM:n ohjeistus ei hyväksy artikkelien artikkelien vertaisarvioimattomia versioita open access -julkaisuiksi raportoinnissa.

Muulla tavoin Open Access

Valitse "kyllä", jos julkaisu on saatavilla verkossa esim. tilausmaksullisen lehden yhteydessä kustantajan verkkopalvelimella julkaistuna open access -artikkelina (jos lehti tai sarja on Open Access -tyylinen, tämä merkitään omiin kenttiinsä).

Kenttä on pakollinen.

Jos julkaisu on muulla tavoin Open access, voidaan merkitä seuraavat lisätiedot:

Osa muuten tilausmaksun edellyttävistä lehdistä tarjoaa kirjoittajille mahdollisuutta ostaa yksittäinen artikkeli vapaaksi lehden sivuille. Tällöin lehti ei ole kokonaan Open Access -tyylinen vaan avoin vain erikseen maksettujen artikkelien osalta.

Huomaathan, että myös omien kotisivujen kautta julkaiseminen edellyttää kustantajan ja muiden tekijöiden suostumuksen. Kustantajien lupalinjauksia voi tarkistaa Sherpa/Romeo-tietokannasta.

Tiedostot (JYX-rinnakkaisjulkaisu)

Jyväskylän yliopisto haluaa suuntautua avoimen tiedon ja osaamisen instituutioksi. Tutkimustiedon avoin saatavuus on yliopiston strategiaan kirjattu tavoite. Tämän tueksi, avoimen julkaisemisen edistämiseksi, yliopisto edellyttää rinnakkaista Open Access -julkaisemista aina, kun siihen on mahdollisuus. Lisäksi jotkut rahoittajat (esim. Suomen Akatemia ja Horizon 2020 -ohjelma) edellyttävät avointa julkaisemista. Lisätietoa:

TUTKAan kirjattujen julkaisujen yhteyteen on mahdollista lisätä tiedostoja rinnakkaistallennusta varten. Artikkelit, jotka voidaan rinnakkaisjulkaista, saatetaan vapaasti saataville Jyväskylän yliopiston digitaalisen arkiston, JYXin kautta.

Julkaisun sivulla näkyvät tiedostot on jaettu JYXiin siirrettyihin ja siirtoa odottaviin tiedostoihin. Ensin mainittu lista tarjoaa historiatietoa onnistuneesti JYXiin siirretyistä tiedostoista. Siirretyt tiedostot eivät ole enää TUTKA-järjestelmän hallinnassa, eikä niihin siten ole enää pääsyä TUTKAn kautta. Lähetystä odottavat tiedostot ovat vielä TUTKAn päässä ja niitä voidaan lisätä, tarkastella ja poistaa. Julkaisuun liittyvät tiedostot näkyvät vain niille TUTKA-käyttäjille, joilla on oikeus muokata kyseisen julkaisun tietoja.

Tiedostojen siirtäminen suoritetaan eräajona kerran päivässä. Siirrettäväksi valikoidaan vain hyväksytyt julkaisut, joille on lisätty vähintään yksi tiedosto. Onnistuneen siirron jälkeen tiedostot siirtyvät TUTKAn puolella odottavista lähetettyihin. Kirjaston julkaisuamanuenssi saa tiedon JYXiin tulleista uusista julkaisuista ja niihin liittyvistä tiedostoista ja aloittaa rinnakkaisjulkaisemiseen liittyvien oikeuksien tarkistamisen. Artikkeliin liittyvä tiedosto (postprint/julkaisijan pdf) voidaan saattaa julkisesti saataville vain jos sekä artikkelin kirjoittajat että alkuperäinen julkaisija antavat siihen luvan.

Uuden tiedoston lisääminen

Tiedoston lisääminen lisää sen odottavien tiedostojen listaan. Tiedostot eivät siirry heti JYXiin vaan siirtäminen tehdään eräajona kerran vuorokaudessa. Siirretyt tiedostot eivät mene suoraan vapaasti saataville vaan kirjaston julkaisuamanuenssi tarkastaa ensiksi niihin liittyvät rinnakkaisjulkaisuoikeudet.

Tiedosto lisätään julkaisuun julkaisun tarkastelusivulta Tiedostot-otsikon alla olevasta Lisää tiedosto-napista. Aukeavalle lomakkeelle syötetään seuraavat tiedot:

Tyyppi

Lisättävän artikkelin versio. Vaihtoina ovat:

Lisätiedot

Tähän kenttään voidaan lisätä lisätietoja liittyen lisättävään tiedostoon. Lisätiedot voivat liittyä esimerkiksi sisältöön ("Tekstistä on poistettu kuvat, joita ei saa julkaista JYXissä") tai julkaisuoikeuksiin ("Julkaistu alun perin OA-lehdessä, joten rinnakkaisjulkaiseminen JYXissä ei ole välttämätöntä").

Tiedosto

Lisättävä tiedosto.

Julkaisulupa

Verkkojulkaiseminen edellyttää luvan kaikilta tekijöiltä. Luvan kysymisestä vastaa tiedostoa lisäävä tekijä. Kustantajan luvan tarkistaa kirjasto. Artikkeli laitetaan näkyville JYX-arkistoon vain, kun siihen on kaikkien tekijöiden ja kustantajan lupa. Lisätietoa: openscience.jyu.fi: Tekijänoikeudet ja julkaisusopimukset

Kuka on kirjoituksen tekijä

"Tekijänoikeus artikkeliin on niillä henkilöille, jotka ovat osallistuneet artikkelin kirjoitustyöhön merkittävällä tavalla. Vain heidän lupansa tarvitaan tallentamiseen. Tietyillä tieteen aloilla on olemassa käytäntö, että kaikki henkilöt, jotka ovat mukana tiettyä tutkimusaineistoa koskevassa projektissa, saavat nimensä kaikkiin tämän aineiston pohjalta tehtyihin julkaisuihin. Tekijänoikeuslain mielessä näitä henkilöitä ei kuitenkaan voi pitää artikkelin tekijöinä eikä heidän lupaansa tarvita artikkelin tallentamiseen julkaisuarkistoon. Tutkimusavustajilla tai tutkimuksen ohjaajilla ei ole tekijänoikeutta sen perusteella syntyneisiin kirjoituksiin. Kirjoitukseen sisältyvien itsenäisten teosten tekijöiltä, kuten graafikoilta ja valokuvaajilta, pitää saada lupa tallentamiseen julkaisuarkistoon. Jos lupaa ei saada, kirjoitus voidaan tallentaa ilman kuvia."
Alkuperäinen lähde: Rinnakkaistallentamisen käsikirja, 2011

Lähetystä odottavat tiedostot

JYXiin lähettämistä odottavat tiedostot näkyvät omalla listallaan. Mikäli haluat lisätä, poistaa tai tarkastella tiedostoja, valitse "Muokkaa tiedostoja". Tiedostoa voidaan tarkastella klikkaamalla sen nimeä. Tiedostoja ei voi muokata, joten jos tiedoston tiedot ovat virheelliset, täytyy tiedosto poistaa ja lisätä uudelleen.

Tehtävät

Tehtävä 1: Lisää oma tai mielikuvituksellinen julkaisu TUTKAan. Tarkista ensin laitoksen raportista, ettei samaa julkaisua ole jo kirjattu TUTKAan. Jos on, voit ko. julkaisulla harjoitella poistamista tai muokkaamista tai lisätä toisen julkaisun toisilla tiedoilla.

Tehtävä 2: Käy katsomassa kuinka Omat tiedot -sivusi on muuttunut lisäyksiesi myötä.

Tehtävä 3: Muokkaa juuri luomaasi julkaisuasi, siten että poistat tutkijoista itsesi ja lisäät jonkun muun tutkijaksi. Katso taas miten Omat tiedot -sivu muuttui. Pystytkö vielä muokkaamaan ko. julkaisua? (Vastaus: Vaikka sinua ei olekaan enää merkitty tutkijaksi, kyllä, koska olet luonut sen.

Tehtävä 4: Poista juuri lisäämäsi julkaisut. Tarkista taas kuinka Omat tiedot -sivusi muuttui.

Seuraava aihe / Next topic

TUTKAn ohjesivusto, TUTKA-tuki, tutka-support@jyu.fi
Sivun osoite https://tutka.jyu.fi/help/osiot/julkaisut
Päivitetty 23.10.2018