Tutka

Kirjattavat tiedot

Mitä tietoja kirjataan?

Tutkaan kirjattavia tietoja ovat ensisijaisesti

Näiden lisäksi TUTKAan kirjataan myös

TUTKA sisältää myös osiot (eivät enää käytössä, Converis korvannut).

TUTKAan kirjataan vain yliopistollinen/tieteellinen toiminta sekä sellainen julkaisutoiminta, joka perustuu suoraan tekijänsä akateemiseen asiantuntemukseen tai yliopistolla tehtävään työhön. Muualla tehtyä julkaisutoimintaa, esitelmiä, konsultointitehtäviä, tms. ei kirjata TUTKAan.

Tarkempi kuvaus pakollisena kirjattavista tiedoista ja laitoskohtaisista tarkennuksista on sivulla Laitosten linjaukset.

Osiokohtaiset kirjausohjeet on kuvattu ohjesivuston osassa osiot.

Kenen tietoja kirjataan?

Yliopiston henkilökunta vie henkilökohtaisesti tai laitoksen edustajan tallentamana tiedot TUTKAan (poikkeus: julkaisut kirjataan keskitetysti). Tietoja voidaan tallentaa kalenterivuosittain tai useammin. Tietojen tallentamisen organisointi on laitoksen vastuulla ja laitos vastaa tietojen oikeellisuudesta.

Henkilökuntaan katsotaan kuuluvaksi:

TUTKAan kirjattavien tietojen tulee pohjautua tekijöiden tutkimustyöhön ja tekijöillä tulee olla yhteys Jyväskylän yliopistoon. Mikäli tekijä on saanut yliopistolta palkkaa julkaisun/esityksen ym. tekoon tai yliopisto on muulla tavoin (esim. tilojen tai ohjauksen kautta) mahdollistanut sen, on tämä yhteys olemassa. Esimerkiksi apurahatutkijoiden kohdalla yliopisto voi olennaisesti mahdollistaa esim. julkaisun synnyn vaikka julkaisun tekijä ei olisikaan palvelussuhteessa yliopistoon. Julkaisun/esityksen ym. teon olennainen mahdollistaminen vaihtelee tieteenaloittain, mutta yleisesti ottaen pelkkä työhuoneen luovuttaminen tutkijan käyttöön ei vielä tarkoita olennaista mahdollistamista.

Tietojen keräämisellä halutaan saada tietoa korkeakoulujen tutkimustoiminnasta. Tiedot kirjataan sille korkeakoululle missä siihen liittyvä tutkimustoiminta on pääasiallisesti tehty, vaikka tutkija olisi siirtynyt toiseen organisaatioon ennen esim. julkaisun ilmestymistä.

Kirjoittajan affiliaation tulee käydä ilmi julkaisusta. Mikäli julkaisusta ei kuitenkaan jostain syystä käy ilmi mitään affiliaatiota, kirjoittajan tulee todeta kirjallisesti olevansa palvelussuhteessa tai jatko-opiskelijana korkeakoulussa. Affiliaatio voidaan myös todeta henkilöstöjohtajan toimesta tai palvelussuhderekisteristä. Yhteisissä tuloksissa (esim. yhteisjulkaisut) tieto rekisteröidään jokaisen tekijän nimiin, mutta itse tieto (esim. julkaisu) kirjataan vain kertaalleen TUTKAan.

Linjaus henkilökunnasta perustuu Jyväskylän yliopiston julkaisueettisiin periaatteisiin ja Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedonkeruun ohjeisiin.

Tarkennuksia

(Jatko-)opiskelijoiden julkaisut

Jos yliopiston jatko-opiskelija tai muu apurahatutkija on tehnyt apurahatutkijan sopimuksen (https://www.jyu.fi/fi/tutkimus/tohtorikoulutus/opas/apurahatutkijalle) ja hän esiintyy julkaisuissa JY:n edustajana, katsotaan hänet henkilökuntaan kuuluvaksi julkaisujen raportoinnissa. Apurahatutkijan sopimusta käytetään tehdessä sopimuksia esim. vierailevien tutkijoiden tai vierailevien jatko-opiskelijoiden kanssa tutkimuksen tekemisestä Jyväskylän yliopiston tiloissa ja laitteilla. Vierailevien tutkijoiden ja jatko-opiskelijoiden julkaisuja ei kirjata TUTKAan, ellei julkaisussa ole kirjoittajana myös JY:n henkilökuntaan kuuluvia.

Perustutkinto-opiskelijoiden julkaisuja ei kirjata TUTKAan.

Julkaisujen merkinnät työsuhteen alkaessa

Meille uutena siirtyvän tutkijan julkaisut voi kirjata TUTKAan vasta siitä lähtien, kun julkaisun taustalla oleva tutkimustyö on tehty Jyväskylän yliopistossa.

Julkaisujen merkinnät työsuhteen päättymisen jälkeen

Jos tutkijan työsuhde on päättynyt julkaisun ilmestymisen jälkeen, mutta henkilö on merkitty (affiliaatio) artikkelissa JY:n edustajaksi (eli osallistunut kirjoitusprosessiin ja tehnyt varsinaista tutkimusta ollessaan henkilökunnan jäsen), hänet merkitään julkaisun tiedoissa henkilökunnan jäseneksi myös TUTKAssa.

Meiltä muualle siirtyvän tutkijan työt kirjataan meille vain, jos työ on tehty meillä. On tärkeää varmistaa, ettei saman tutkijan työpanosta raportoida ministeriöön monesta kotimaisesta korkeakoulusta. Kun meiltä pois lähteneen tutkijan julkaisu kirjataan TUTKAan, tulee varmistaa, ettei samaa julkaisua oteta huomioon toisen korkeakoulun viranomaisraportoinnissa. Yhteisjulkaisut kirjataan toki kaikkien tutkijoiden organisaatioille.

Emeritusten / emeritojen kirjaukset TUTKAssa

Julkaisut

Emeritusten / emeritojen julkaisut kirjataan TUTKAan.

Matkat

Emeritusten / emeritojen matkat kirjataan TUTKAan seuraavassa tapauksessa:

"Emerituksen/emeritan matkustamisesta aiheutuvia kustannuksia voidaan korvata, mikäli matkustaminen tukee laitoksen toiminnallisten tavoitteiden toteutumista ja muutenkin matkustaminen tapahtuu laitoksen intressissä. Matkakustannusten korvaamisessa tulee ottaa huomioon verohallinnon matkustamista koskevat ohjeet ja sellaisia suorituksia ei makseta, jotka aiheuttavat ennakonpidätysvelvollisuuden yliopistolle." (Emeritus- ja emeritatyöskentely)

Seuraava aihe / Next topic

TUTKAn ohjesivusto, TUTKA-tuki, tutka-support@jyu.fi
Sivun osoite https://tutka.jyu.fi/help/henkilokunta
Päivitetty 23.10.2018